Απογραφή – θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Απαιτείται για όλους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας που γίνεται στα ΚΕΠ

Για τους άμεσα ασφαλισμένους απαιτείται (εκτός από το βιβλιάριο):

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. τελευταίο εκκαθαριστικό

3. βιβλιάριο της τράπεζας που γίνεται η μισθοδοσία

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θεώρηση των βι­βλιαρίων των έμμεσων μελών των αποστράτων:

 1. Ενημερωτικό σημείωμα τριμήνων αποδοχών τρέχοντος έτους.
 2. Αστυνομική ταυτότητα των μελών.

Και …  A.1. Σύζυγος

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Α.2. Διαζευγμένη/ος σύζυγος

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπομένων εισφο­ρών στο λογαριασμό Τραπέζης.

Β.1. Τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρω­ση του 24ου έτους της ηλικίας τους που είναι άνεργα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.2. Τέκνα άνω των 18 ετών που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέ­δου φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (ΑΕΙ – ΤΕΙ) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και σε αναγνωρισμένα ΙΕΚ και μέχρι της συμπλήρωσης του 26ου έτους:

 1. Βεβαίωση σπουδών.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.3. Τέκνα άνω των 18 ετών με αναπηρία 67% και ά­νω. Στο βιβλιάριο νοσηλείας πρέπει να είναι γραμμένη η α­πόφαση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και η ισχύς της χρονικά.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.4. Γονείς και αδέλφια άμεσα ασφαλισμένου

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86.
 2. Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων και αδελφών.
 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται αδέλφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών).

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page