Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Προστατευομένων Μελών.

H θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των προστα­τευομένων μελών εφεξής γίνεται, για την Αθήνα, στην οδό Ηπείρου 38 (πάροδος Αχαρνών) από ώρας 09.00 έως 13.00. Επί­σης η θεώρηση των εντολών (ιατρικών) νοσηλείας θα γίνεται από τους ελεγκτές ιατρούς Ηπείρου 38 ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ (Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεων). Η μέχρι πρότινος θεώρηση από τους ελεγκτές ιατρούς στη Μακεδονίας 8 καταργήθηκε.

—  Για όλο το νομό Αττικής ισχύει μόνο η Ηπείρου 38, διότι οι περιφερειακές Νομαρχίες με γραφεία του ΟΠΑΔ καταργήθηκαν.

—  Στην Αχαρνών 96 παρέμειναν μόνο οι οικονομικές υ­πηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ).

—  Για τα έμμεσα μέλη του συνταξιούχου α­παιτείται επιπλέον θεώρηση ετήσια βιβλιαρίων νοση­λείας προστατευομένων μελών.

—  Δόθηκε παράταση θεώρησης των βιβλαρίων νοση­λείας των μελών και μέχρι τις  31.10.2013.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θεώρηση των βι­βλιαρίων των έμμεσων μελών των αποστράτων:

 1. Ενημερωτικό σημείωμα τριμήνων αποδοχών τρέχοντος έτους.
 2. Αστυνομική ταυτότητα των μελών.

 

Και …

 

A.1. Σύζυγος

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Α.2. Διαζευγμένη/ος σύζυγος

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπομένων εισφο­ρών στο λογαριασμό Τραπέζης.

Β.1. Τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρω­ση του 24ου έτους της ηλικίας τους που είναι άνεργα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.2. Τέκνα άνω των 18 ετών που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέ­δου φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (ΑΕΙ – ΤΕΙ) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και σε αναγνωρισμένα ΙΕΚ και μέχρι της συμπλήρωσης του 26ου έτους:

 1. Βεβαίωση σπουδών.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.3. Τέκνα άνω των 18 ετών με αναπηρία 67% και ά­νω. Στο βιβλιάριο νοσηλείας πρέπει να είναι γραμμένη η α­πόφαση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και η ισχύς της χρονικά.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα α­σφαλισμένου.

Β.4. Γονείς και αδέλφια άμεσα ασφαλισμένου

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86.
 2. Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων και αδελφών.
 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται αδέλφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών).